xuwei-k.github.com

Maven Repository

resolvers += "xuwei-k repo" at "http://xuwei-k.github.io/mvn"